game bai doi thuong hay

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
Ngày
/
Tháng
00 15           1 1     1   1   1             1       1 1               1   1   1 2           1       1                     00
01 12               1         1                       1               1             1       2 1       1 1 1           1     01
02 13             1 1 1   1 2               1     1             1                                 1       1     1         1 02
03 13             2                     1         1             1 1 1     1         1   2                         1 1       03
04 20     2     1 1     1 1       2 2     1             1     1           1 1     1               1     1   1       1       04
05 12       1         1   1       1         1       1               1       1         1   1   1                     1       05
06 10                     1         1             1               1     1             1     2 1 1                           06
07 11                     1 1 1   1                         1 1     1         1   1             1   1                       07
08 9         1           1 1               1                                     1     1     1                 1 1         08
09 12     1 1   1       1     1     1           1         1   1       1                                 1           1       09
10 7                                 1                   1 1         1                             1   1                 1 10
11 9       1           2 1                                                     2                     1         1 1         11
12 13       2   1             1 1                                     1 1         2                   1               1 1 1 12
13 8     1     1   1                                       1         1                 1 1     1                           13
14 15   2         1               2     1     1                   1   1       1             1     1 1         1     1       14
15 12           2 1     1         1 1 1   1                     1 1     1                       1                           15
16 13 1 1 1       1       1           1               1 2               1       1                     1         1           16
17 13             1       1   1         1 1 1 1   1 1                 1     1                           1             1     17
18 6           1                       1                   1       1                             1       1                 18
19 9           2           1         1           1                                     1             1         1         1 19
20 10       1 1   1 1 1                         1         1   1           2                                                 20
21 11           1 1                               1                           2 1 1       1         1       1 1             21
22 5                                         1                 2     1             1                                       22
23 18   1               1 1   1       1     1 1 1 1       1           1     1   1                               1     3   1 23
24 11       1               1       1       1       1 1             1                     1 1                     1       1 24
25 11   1             1     1                       1       1               1       1 1     1           1 1                 25
26 14   1           1         1       1   1                                 1     1   1   1   1 1 1             1     1     26
27 8 1 1                 1       1         1         1 1                                         1                         27
28 17   1                 1   1         1 1           1           1       1   1   1 2 1                     2       1   1   28
29 12   1     1     1 2         1             1 1             1         1 1         1                                       29
30 10   1           1           1 1       1         1       1             1                 1       1                       30
31 12 1     1 1 1   1 1                                       1     1                     1 1             1         1       31
32 9         1                 1   1 1         1           1                     1               1 1                       32
33 7       2 1                                                   1             1                                 2         33
34 5     1                               1             1       2                                                           34
35 9               1     1           1   1       1                                     1               1   1         1     35
36 9         1                           1             1   1         2       1               1           1                 36
37 10                 1                       1                   1           1             1 1     1       1             2 37
38 3                                                           1                                   1 1                     38
39 10         1       2     1   1 1                         1           1       1                             1             39
40 9 1                                       1             1       2       1 1                   1           1             40
41 6             1           1                           1                               1             1               1   41
42 10                           1 1     1                           1       1         1   1           1       2             42
43 16                       1   1       1 2   1       1       1   1   1         1               1   2     1             1   43
44 9   1                 1               1                     1           3     1                   1                     44
45 12     1                             1   1   1     1                   1 1     1       1 2     1                         45
46 15       1         1     1           1     1         1       1   1         1       1         1 1   1         1   1       46
47 10           1                             1 2 1                     1                               1 2         1       47
48 18       1     1 1       1   1     1 1                 1               1 1           2 1   2               1         1 1 48
49 10 1                 1                             1                   1 1           1     1   1         1 1             49
50 9                   1       1                     1     1     1         1         1     1         1                     50
51 8                                       1 1 1   2 2   1                                                                 51
52 11         1 1                     2               1                 1 1     1   1                                 1   1 52
53 9     1 1                   1       1 1             1         1                                           1         1   53
54 10               1   1     1                           1                     1   1   1   1           1       1           54
55 6                     1                         1       1                 1         1                     1             55
56 9     1     1             1                         1     1   1                 1       1       1                       56
57 11     1                       1 1         1                           2         1     1         1   1       1           57
58 9                                           1   1                     1         1 1               1       1 1 1         58
59 10 1 1                   2                                         1                       1               1   1 1   1   59
60 8 1     1     1             1               1         1                                               1 1               60
61 11                                       1       1     1     1 1 1   1     1           2       1                         61
62 8     1                                       2 1                             1     1       1                     1     62
63 14 1         1                             1             1     1 1         2 2               2 1             1           63
64 20     2         1       1 1             1               1 1         1       1   1 1 1 1 1     2     1 1       1         64
65 6                           1                         1             1                       1         1           1     65
66 14       1 1               1 1               1 1                     1 1     1 1 1   1             1               1     66
67 12         1             1 1     1                               1   1 1               1         1         2     1       67
68 13       1                       1 1   1   1     1     1           1       1 1     1                       1       1     68
69 8                   1             1             1   1     1                           1             1             1     69
70 12   1 1   1       1 1                               1     1 1                     1       1                 1 1         70
71 12 1                         1       1                   1 1     1 1                   1               1     1       2   71
72 10   1                             1     1       1   1         1                           1 2                     1     72
73 9               1   1                 1     1         1                                 1       1 1                   1 73
74 7                     1                                           1                             1           1   1 1 1   74
75 10                       1           1     1       1       1                       1         1       1   1             1 75
76 8                 1           1 1                           1                             1                     3       76
77 13   1     1           1         2 1   1 1           1             1                 1     1                   1         77
78 5         1                           1   1                   1 1                                                       78
79 11     1 1     1   1                     1   2 1                               1                 1     1                 79
80 11         1     1         1 1       1   1                 1                       1       1             1   1           80
81 10     1                         1                 1 1 1   1                                         1     1       1 1   81
82 12                         1   2             1 1     1 1         1   1   1       1             1                         82
83 14   1                   1     1               1             1         1           1         1       1   3           2   83
84 12 2       1                   1               1               1     1           1   1       1   1               1       84
85 7   1               1       1           1                   1               1                                     1     85
86 8 1                                                   1             1     1       1                         1 2         86
87 10 1           1           1                   1                         1                 1                     1   1 2 87
88 13     1     1   1   1               1       1         1       1           1           1               1       1 1       88
89 9                               1                 1 1   1   1             1       1                 1   1               89
90 8                                                     1         1           1     1 1                     1         1 1 90
91 9         1 1       1                                     1         1                       1     1   2                 91
92 3               1                                                                               1       1               92
93 11 1               1 1 1           1 1               1       1                 1 1                         1             93
94 15   1           1               1 2   1         1 1     2     1                                             1 3         94
95 12 2               2 1                             1             1     1         1           1                       2   95
96 15             1   1       1 1   2   1   2 1                               1                   1               1       2 96
97 14 1                           1     1           1                 1                 1   1     1   2 1 1 1             1 97
98 13     1 1 1     1                             1 1         2 1                 1                   1     1           1   98
99 5 1           1                             1   1                                                       1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Thể thao Casino game nổ hũ Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Game casino Baccarat casino poker Casino game poker Trò chơi poker sòng bạc Game poker Trò poker Trò chơi cờ bạc Baccarat Game bài